PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Ján Jasenský – JMS štúdio / 17. Novembra 381/27 / 083 01 Sabinov / IČO: 41514653 / DIČ: 1073907934 / IČ DPH: SK1073907934

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ján Jasenský / info@art-print.sk / +421 907 492 156

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode Art-print.sk –môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“)
 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ján Jasenský – JMS štúdio 17. Novembra 381/27 (ďalej len prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu Ján Jasenský – JMS štúdio, (ďalej len obchod).
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej forme.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.
 • Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

VYMEDZENIE POJMOV

 • Predávajúci Ján Jasenský – JMS štúdioZáujemca Plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku. Kompletne vyplnená objednávka Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim) nachádzajúca sa na webovej stránke Prevádzkovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi Prevádzkovateľa, ktorý v mene Záujemcu vyplnil Kompletne vyplnenú objednávku. Záujemca potvrdil, že:
  • bol oboznámený s Obchodnými podmienkami (ďalej len OP) v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,
  • bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
  • Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“), najmä, ale nie výlučne oboznámil Záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s adresou Predávajúceho, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, a s informáciami o záruke,
  • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie Zmluvy je slovenský jazyk. Po doslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Kupujúcim na účely tejto Zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje Konečnú cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie.
  Kupujúci Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ“),
  • plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ“).
  Zmluva Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Prevádzkovateľovi, zaslaním Potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku Ia. týchto OP. Tovar Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa, a ktoré si môže Kupujúci v súlade so Zmluvou a OP kúpiť; taktiež Kupujúcim zvolené položky po odoslaní Kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy Kupujúceho a predaja Predávajúceho; jednotlivé položky tovaru sú na webovej stránke Prevádzkovateľa zobrazené aj prostredníctvom fotografie, pričom však farebnosť fotografií je približná a závislá na individuálnom nastavení monitoru Záujemcu/Kupujúceho. Doručenie tovaru Dodanie tovaru Prevádzkovateľom Kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v Kompletne vyplnenej objednávke; doprava tovaru. Dobierka* Spôsob doručenia tovaru, pri ktorom Kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby zvolenej Predávajúcim. *Za spôsob platby na dobierku účtujeme poplatok 1,00€. Cena tovaru Hodnota tovaru vyjadrená v mene EUR s DPH, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke Predávajúceho, ak nejde o zobrazenie jednotlivej položky sú ceny uvedené s DPH; v Kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH; tento súčet cien je uvedený bez ceny za doručenie. Cena za doručenie tovaru Cena zvoleného spôsobu doručovania, pričom cena za doručenie tovaru zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru. Konečná cena Definitívna cena, ktorú zaplatí Kupujúci; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru. Potvrdenie o prijatí objednávky Potvrdenie, ktoré zašle Prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci prijal Kompletne vyplnenú objednávku a to prostredníctvom jeho webovej stránky. Dostupnosť tovaru           Tovar dostupný na sklade Predávajúceho bude dodaný Kupujúcemu podľa objednávky. Ak by objednaný tovar nebol aktuálne dostupný podľa objednávky, alebo v prípade potreby konzultácie zodpovedný pracovník bude kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo mailom. Webová stránka Predávajúceho Verejný elektronický obchod Predávajúceho nachádzajúci sa na adrese www.art-print.sk v sieti Internet.

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:
 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
 • tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR a ČR.
 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:
 •  Faktúru alebo Dodací list, (ktorý slúži aj ako záručný list)
 1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
 •  za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE OBJEDNANÝ TOVAR RIADNE PREVZIAŤ, SKONTROLOVAŤ NEPORUŠENOSŤ OBALOV A V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK ZÁVAD ALEBO POŠKODENIA ZÁSIELKY, TÚTO INFORMÁCIU BEZODKLADNE OZNÁMIŤ PREPRAVCOVI A PREVÁDZKOVATEĽOVI.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

NARIADENIE EÚ

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, sa nemôžu žiadnym potravinám priraďovať iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na stránke sú informatívne. Účinky potravinových produktov odporúčame konzultovať s ošetrujúcim lekárom najmä u tehotných žien, malých detí a osôb s ťažšími zdravotnými problémami!

OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE ZMLUVY – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.fedino.sk

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@art-print.sk
 • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu info@fedino.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku vytvorenú Kupujúcim, ktorý v minulosti neodobral alebo nezaplatil záväzne objednaný tovar. Toto právo sa vzťahuje na zásielky, ktoré sa vrátili späť k predávajúcemu z dôvodu nevyzdvihnutia Kupujúcim, ktorý ručí za správnosť údajov v objednávke.

DODACIE PODMIENKY MIESTOM PLNENIA ZMLUVY SA ROZUMIE KOREŠPONDENČNÁ ADRESA PRIJÍMATEĽA UVEDENÁ KUPUJÚCEMU V ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE OBCHODU. TOVAR BUDE DODANÝ PREVÁDZKOVATEĽOM S VYUŽITÍM SLUŽIEB TRETÍCH SUBJEKTOV.

 • Dodanie tovaru je uskutočnené kuriérom
 • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 • Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (1-7 dní) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 • Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
 • Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Cena dopravy tovaru Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, kuriérom spoločnosti  (v rámci SR), účtujeme poštovné. 
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, balík na poštu, Slovenskou poštou, účtujeme poštovné. 
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, balík na adresu, Slovenskou poštou, účtujeme poštovné . 
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, kuriérom spoločnosti (v rámci ČR), účtujeme poštovné.
 • Pri objednávkach do ďalších krajín bude poštovné a balné účtované individuálne podľa taríf kuriérnej služby v rámci danej krajiny a hmotnosti nákladu.

 *Pri spôsobe platby na dobierku účtujeme poplatok 1,00€.

KÚPNA CENA A PLATBY

 • Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode spoločnosti Ján Jasenský – JMS štúdio
   www.art-print.sk sú uvedené v Euro vrátane dane z pridanej hodnoty.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ponuku a cenu tovarov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 • Dobierka: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednaného tovaru poštovný poplatok za dobierku 1,00€.
 • Bankový prevod: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí bankovým prevodom, po obdŕžaní sumy za zakúpený tovar na uvedený účet bude tovar odoslaný na adresu uvedenú v objednávke.
 • Platba kartou Comgate: Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Comgate. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.
 • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu náležité doklady – faktúru – daňový doklad.
 • Záručná doba pri mechanických nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.art-print.sk
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 • Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.
 • Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodne Predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou alebo skladovaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
WWW.ART-PRINT.SK   /   info@art-print.sk   /   +421 907 492 156   /   Námestie slobody 34, 08301 Sabinov

© All rights reserved        ©2022 Design: JMS štúdio​